Wat een eye-opener als mensen gaan beseffen dat het mandaat voor zending veel en veel groter is dan Mattheus 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen
en
Handelingen 1:8 en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde!

Petrus schrijft geen fabeltje als hij schrijft dat God niet wil dat ook maar iemand verloren gaat maar dat Hij juist wil dat iedereen tot geloof komt. En wat een eyeopener is het wanneer mensen ontdekken dat dit altijd al zo geweest is en dat God er serieus werk van maakt! Van Genesis tot en met Openbaring is dit de boodschap: God wil dat een ieder gered wordt! God heeft de hele bijbel door de volkeren op het oog. Het hoogtepunt van Zijn uitreiken naar de volkeren is natuurlijk wanneer Hij Zijn Zoon geeft aan een wereld die redding nodig heeft.

Enkele voorbeelden van “eye-openers” die laten zien dat het mandaat van zending de hele bijbel omvat:

Abram wordt Abraham want hij zou een vader worden voor vele volkeren. Abraham en zijn nakomelingen zijn geroepen om een volk van priesters te zijn. Abraham die Melchizedek ontmoet en getuigt tegenover de koningen dat hij alles God te danken heeft. Abraham geeft een beeld van het plaatsvervangend sterven van Christus als de ram de plek inneemt van Izaak. Abraham wordt in contact gebracht met letterlijk 10-tallen volkeren waar hij de gelegenheid krijgt te getuigen van zijn God.

Machthebbers uit de volkeren rondom Israël die horen van de Schepper: Jakob die voor de Farao mag getuigen van zijn God en voor de farao bidt, Jozef die weer bij een ander farao dromen uitlegt ter ere van God, Mozes die de farao laat zien dat er maar één ware God is. Ook Daniel, Nehemia en Esther hebben toegang tot de “wereldheersers” van hun tijd. Nebukadnezar komt zelfs tot de erkenning dat God de ware Koning is.

Salomon die een tempel mag bouwen met een enorme plek !! waar de niet-Israelieten de Here God mogen aanbidden. Een plek waar ook de kamerling uit Handelingen 8 heenging en las over  de profetie van Jesaja 53. Het gebed van Salomo voor de heidenen spreekt van een duidelijk verlangen dat alle volken de Here God mogen vinden.

Profeten die niet alleen voor Israël maar ook profeteren voor de heidenen. Jesaja heeft het over de dag dat de heidenen naar het licht zullen komen en Jona die tegen zijn wil inziet dat God een genadig God is en Nineve spaart. Habakuk ziet uit naar de dag dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de heerlijkheid van de HEERE.

De hele bijbel door is er een kracht die alle mensen ertoe beweegt om de Schepper van hemel en aarde te zoeken en te aanbidden. Het mandaat voor zending is enorm en het kan niet anders dan wanneer een gemeente niet betrokken is bij zending dat of zij dit bewust ontwijken of dat zij broodnodig een “eye-opener” nodig hebben!